Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor:

1. www.cashdiscovery.com 

2. Diensten geleverd door Cash Discovery

 

Ad.1. www.cashdiscovery.com

Op www.cashdiscovery.com vindt u de algemene voorwaarden van www.cashdiscovery.com , zoals deze beschikbaar is gesteld door Cash Discovery . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cash Discovery is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Cash Discovery.

Geen garantie op juistheid

Cash Discovery streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Cash Discovery aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.cashdiscovery.com op deze pagina.

 

Ad.2 Diensten geleverd door Cash Discovery 

Betalingstermijn

Cash Discovery hanteert een netto betalingstermijn van 30 dagen. Indien deze netto betalingtermijn van 30 dagen wordt overschreden dan wordt -middels een aanmaning- EUR 150,- aan extra kosten bij opdrachtgever in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid 

·        Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door haar of door haar ingeschakelde derden wordt toegebracht aan Opdrachtgever of aan derden bij de uitvoering van de werkzaamheden van deze overeenkomst.

·        Opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, en Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren tegen, elke vordering of eis, die tegen Opdrachtgever mocht worden ingesteld ter zake van ziekte, letsel en/of overlijden van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) en/of verlies en/of schade aan de eigendommen van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) dan wel Opdrachtnemer zelf, behoudens situaties waarbij de vordering of eis het gevolg is van het handelen van Opdrachtgever zelf.

·        Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, verband houdend met en voortvloeiend uit de uitvoering door Opdrachtnemer dan wel door de vervanger van Opdrachtnemer van de werkzaamheden van de Overeenkomst.

·        De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

·        Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

·        De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

·        Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Opdrachtnemer, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.  

·        Buiten de in de eerste punt genoemde aansprakelijkheid rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens Opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Geheimhouding 

·        Elk van de partijen en eventuele door Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst in te schakelen personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.